BİRLEŞİK TARIM ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (BTO-SEN) TÜZÜĞÜ


Bölüm 1
GENEL HÜKÜMLERMadde 1 – SENDİKANIN ADI Sendikanın adı, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, kısa adı BTO-SEN’dir.

Madde 2 – SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ Sendika genel merkezi aşağıdaki gibidir: Rasimpaşa Mahallesi Meltem sokak Damla İş Hanı No 14 Kat 2 Daire:4-5, 34307 Kadıköy/İstanbul İl içerisinde adres değişikliği yapmaya genel yönetim kurulu yetkilidir. Merkez genel kurul kararı ile sendika genel merkezi bir başka ile nakledilebilir.

Madde 3 – SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU Sendika, 01 sıra numaralı “Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık” işkolunda kuruludur.

Madde 4 – SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ
• Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan BTO-SEN;
1. Demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak; işçi sınıfının hak ve çıkarlarının gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
2. Tüm uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
3. Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, iş kollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
4. Sosyal güvenlik hakkının, toplumun tümünü kapsamasını,
5. Üyeler arasında, dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
6. Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan onuruna yaraşır bir ücret temin etmeyi,
7. Kadın işçilerin sorunlarına çözümler üretip hayata geçirmeyi,
8. Çocuk işçilikle mücadele etmeyi,
9. Tüm çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için çalışmayı,
10. İşkolumuzdaki tüm mevsimlik işçilerin barınma, temiz suya ve sağlıklı beslenme imkanına ulaşması, çocuklarının eğitimlerini sürdürmesinin sağlanması,
11. Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretimin her alanında yaratılan artı değere örgütlülük bilinci içinde sahip çıkmayı,
12. Bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,
13. Baskı, zulüm ve işkenceci tüm rejim ve yönetimlere karşı mücadele etmeyi,
14. Tüm sendikal faaliyetlerde çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını, kabul eder.

Madde 5 – SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLER

• Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,
• İşkolundaki tüm statülerden çalışanları sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,
• Çalışma hakkının, iş güvencesinin, işsizlik sigortasının, tüm sosyal güvenlik haklarının, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,
• Tüm halkın başta eğitim ve sağlık olmak üzere insanca yaşamak için zorunlu temeli oluşturan hizmetleri kamusal hizmet kurumları aracılığıyla eşit, ücretsiz ve kaliteli olarak sağlayabilmesi; halkın enerji, barınma, ulaşım, iletişim, temiz su, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını ucuz ve sağlıklı yollarla edinebilmesi için kamu gücünün etkin bir biçimde kullanılması yönünde mücadele etmek ve bütün bu mücadeleleri iş yerlerinde, üyelerinin oturma bölgelerinde, yerel ve uluslararası düzeyde yürütmek üzere diğer halk örgütlenmeleriyle de işbirliği yaparak gerçekleştirmek,
• Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönelik olarak destek politikalarının sendikal alanda uygulanmak,
• Üyeler adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarına ve yargı organlarına başvurmak,
• Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
• Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler, işçi aileleri ve işçilerin oturma bölgelerindeki diğer insanlar ve hizmetlerinden faydalanan insanlar arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek, üyelerinin ve halkın kültür düzeylerini yükseltmek, çalışanların mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak,
• Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,
• Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,
• Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak,
• Üyelerinin evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik ve ölümlerinde kendileri ve yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek,
• Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,
• Üyeleri için kooperatifler ve vakıflar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak,
• Üyelerin Tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaktır.

MADDE 6 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
• 2. bölümde belirtilen zorunlu organlarda ve yetkili danışma organlarında görev yapacak olan tüm yöneticiler ve yöneticileri belirleyecek olan delegeler, temsilciler ve birim komitesi üyeleri, yedekleri ile birlikte belirlenir.
• Tüm seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.
• Üyeler genel yönetim/denetim/disiplin organları ve Şube yönetim/denetim/disiplin organlarına en fazla iki defa seçilebilir.
• Tüm birimlere aday olanlar, kendini göreve getiren kurulun Ana tüzük gereği yaptığı Olağan toplantılarında, 2 defa geri çağırması halinde görevden ayrılacağını taahhüt eden belge ile birlikte, adaylık başvurusu yaparlar.
• Hiçbir kurul Ana tüzük de belirlenen yetkilerini bir başka kurula devredemez.
• Aynı anda Şube ve Genel Merkez Yönetim/Denetim/Disiplin kurullarında birden çok Üyelik olamaz; Genel merkez organlarına seçilenlerin mevcut olması durumunda Şubelerde olan görevleri kendiliğinden sona erer.
• Üst kurullar alt kurullar ile Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetkileri paylaşabilirler.
• Görevini aksatan yönetici var ise bağlı bulunduğu yetkili kurul tarafından 1/5 inin yazılı istemi ile görevden geri çağırılma uyarı oylaması yapılır.

Madde 7 – ÜYELİĞİN KAZANILMASI
1) Sendika üyeliğinin kazanılması için;
• Sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda çalışıyor olmak
• 15 yaşını doldurmuş bulunmak,
• Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sisteminde e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunmak,
• Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek gereklidir.
2) Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.
3) Üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğinden 30 gün içinde yetkili İş Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

Madde 8 – ÜYELİKTEN ÇEKİLME
• Üyeler, e –Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelilikten çekilebilirler.
• Ayrılma, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur.
• Üyelikten ayrılanlar, başvurdukları tarihi izleyen aybaşından başlayarak bir ay süreyle ödentilerini ödemekle yükümlüdürler.

Madde 9 – ÜYELİKTEN ÇIKARMA
• Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, Tüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen üyeler, Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı istemi üzerine Genel Disiplin Kurulu’nca verilen çıkarma kararının Genel Kurul’ca onaylanması ile üyelikten çıkartılır.
• Genel Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan sendika yöneticilerinin görev ve yetkileri, Genel Kurul tarihine kadar askıya alınır.
• Ücretli çalışan yöneticiler Genel Kurul’ca aklandıklarında veya mahkeme kararıyla üyeliklerini geri kazandıklarında, olağan görev sürelerini aşmamak koşuluyla, görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.

Bölüm 2
SENDİKANIN YAPISI

Madde 10 – SENDİKANIN ORGANLARI
1- ZORUNLU ORGANLAR
A) GENEL MERKEZ ORGANLARI
1) Genel Kurul
2) Genel Yönetim Kurulu
3) Genel Denetim Kurulu
4) Genel Disiplin Kurulu
B) ŞUBE ORGANLARI
1) Şube Genel Kurulu
2) Şube Yönetim Kurulu
3) Şube Denetim Kurulu
4) Şube Disiplin Kurulu

2- DANIŞMA ORGANLARI
1) Genel Delege Meclisi
2) Başkanlar Kurulu
3) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
4) Genel Temsilciler Kurulu
5) Genişletilmiş Temsilciler Meclisi
6) Şube Temsilciler Kurulu
7) İşyeri Birim Komiteleri
8) İşyeri Konsey

Madde 11 – GENEL KURULUN OLUŞUMU
• Genel Kurul, sendikanın en yetkili karar organıdır.
• Genel Kurul, sendikanın toplam üye sayısı, Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte 500’den az ise üyelerden, 500’den çok ise delegelerden oluşur.
• Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, şube genel kurullarınca, şube kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delege ve sendikanın Genel Yönetim ve Denetim kurullarında görevli üyelerden oluşur.
• Delege sayısı, üye sayısı; o 500 – 2.000 arasında olması durumunda 150, o 2.000’den fazla olması durumunda ise 200 olarak belirlenir.
• Şube genel kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin toplam üye sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce, Genel Yönetim Kurulu’nca şubelere ya da işyeri temsilcilerine bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her şube, Genel Kurul’da en az iki delege ile temsil edilir.
• Delege seçim usul ve esasları, bu tüzüğe ekli seçim yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Madde 12 – GENEL KURUL’UN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
• Toplanma:
a) Gündemi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan Genel Kurul 3 yılda bir ve şube genel kurullarından en az iki ay sonra Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
b) Genel Kurul’un gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.
c) Genel kurula katılma hakkı bulunan üye veya delegeler en az 15 gün önce genel gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar ilgili hukuk düzenlemelerinin belirttiği yöntemlerden biri veya birkaçı ile toplantıya çağrılır.
d) Bu çağrı ile birlikte üye veya delegelere yasanın öngördüğü belgeler de gönderilir.


2) Toplanma ve karar yeter sayısı:
a) Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.
b) Kural olarak karar yeter sayısı; toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.
3) Farklı karar sayısı istenen durumlar:
a) Tüzük değişikliği yapmaya,
b) Bir başka sendika ile birleşmeye veya katılmaya,
c) Ulusal veya uluslararası üst kuruluşlara üye veya kurucu olmaya ya da üyelikten ayrılmaya,
d) Sendika tüzel kişiliğine son vermeye, ilişkin kararlar, genel kurul üye veya delege tam sayısının 1/2’sinin kabul etmesiyle gerçekleşebilir.
e) Gündem değişikliğine ilişkin önergeler, genel kurula katılan delegelerin 1/10’nun imzalı istemiyle gerçekleşebilir. Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim Kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
4) Çalışma yöntemi
a) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulu’nun seçimini yönetir.
b) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve iki üyeden oluşur.
c) Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
d) Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir.
e) Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar, çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

Madde 13 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Gündemi onaylamak ve/veya gündemde değişiklik yapmak,
• Genel Yönetim ve Genel Denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,
• Genel Disiplin Kurulu kararlarını onaylamak ya da kaldırmak,
• Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
• Genel Kurul delege tam sayısının 1/2’sinin oyu ile Tüzük değişikliği yapmak,
• Tüzük değişikliği yapmak
•Yasa gereğince ilgili makamlar veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen konularda tüzük değişikliği yapmak ve ilk genel kurula sunmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
• Şube, Bölge temsilcilikleri veya temsilcilik açılması, kapatılması veya birleştirilmesi konularında Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
• Ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmaya, üyelikten ayrılmaya veya kurucu olmaya karar vermek,
• Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,
• Aynı işkolunda bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,
• Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
• Sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal varlığının tasfiyesini karara bağlamak,
• Yasanın öngördüğü nitelikleri taşıyan delege ya da üyeleri arasından Gizli oy ve açık sayım-döküm yöntemi ile Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin kurullarının, üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyeleri ile üye olunan ulusal veya uluslararası üst kuruluşlar tarafından bildirilen sayıda delege seçmek.

Madde 14 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
• Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:
1. Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı,
2. Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,
3. Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır. 4. Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile bağlıdır.
5. Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
6. Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak, en geç iki ay içinde toplanır.
7. Talep tarihi ile olağan genel kurul toplantı tarihi arasında 6 aydan az bir süre kalması durumunda, olağanüstü genel kurula gidilemez

Madde 15 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
• Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan ile birlikte yedi üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.
• Genel Başkan dışındaki Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’ca bu göreve aday olan ve en çok oyu alan Sendika üyeleri arasından seçilir.

Madde 16 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ
• Genel Yönetim Kurulu ayda bir kez, önceden saptanan günde Genel Başkan’ın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkan’ın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur.
• Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.
• Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkan’ın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Madde 17 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.
• Sendikayı yurtiçinde veya dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil eder.
• Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,
2. Uzmanlık daireleri oluşturmak, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında uzmanlık dairelerine göre görev bölüşümü yapmak, uzmanlık daireleri için yeteri kadar personel ve uzman atamak,
3. Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak ve yasal zorunluluk gereği olan tüzük düzeltmelerini yapmak, eksikliklerini tamamlamak.
4. Genel Kurulu ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak,
5. Sendikanın danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bunlara ilişkin gündem oluşturmak.
6. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’ca verilen yetkileri kullanmak,
7. Genel Kurul’a sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi, Tüzük değişikliği ve karar tasarılarını hazırlamak,
8. Genel Kurul’ca verilen yetkiye dayanarak;
• Gerekli gördüğünde aynı il veya ilçe sınırları içindeki üye sayıları 500’ü aşan işyerlerinden sorumlu olmak üzere şubeler açmak,
• Şube görev sınırlarını belirlemek,
• Üye sayıları 500’ün altına düşen şubeleri birleştirmek (GYK, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki 6 ay içinde başka şubeye bağlayamaz) veya kapatmak,
• Şube kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak Sendika adına bankalarda hesap açmak, hesap kapatmak, hesaplar arasında aktarım yapmak, internet bankacılığı sanal pos (mail order) işlemlerini yapabilmek üzere tüzüğün 50. Maddesine göre Genel Yönetim Kurulu üyelerine yetki vermek,
9. Üyelik başvurularını karara bağlamak,
10. Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,
11. İşkolunun ve işkolunda çalışanların gereksinimlerini ve örgütlenmesi doğrultusunda çeşitli kurullar oluşturmak.
12. Eğitim çalışmaları yapmak, 13. Sendika adına anlaşmalar yapmak,
14. Başta uzmanlık daireleri olmak üzere sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
15. Boşalması durumunda, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından seçim yapmak,
16. Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
17. İşyerlerinde gizli oy açık sayım-döküm ilkesiyle seçilen Sendika işyeri temsilcilerini atamak, işyeri komiteleri kararlarını da dikkate alarak görevden almak, temsilcilik seçimlerini yenilemek ya da bu konularda şubeleri yetkili kılmak,
18. Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,
19. Sendikaya taşınır ve Genel Kurul’un yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek, kullanım süresini doldurmuş veya ekonomik değerini yitirmiş demirbaşların kaydını silmek,
20. Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait veya özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri çağırmak,
21. Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
22. Yasada öngörülen süreler içinde mali denetim yapılmasını sağlamak, ilgili yasaya göre yetkili yeminli mali müşaviri davet etmek ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak,
23. Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,
24. Sendika adına yayınlanan yayın organlarının çıkarılmasına ve bunların yönetimini sorumlularını belirlemeye veya gereksinime göre kapatılmasına karar vermek ve bunların bildirimini yapmak,
25. Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna vermek,

Madde 18 – GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ
• Genel Başkanlığa aday olan Sendika üyeleri arasından ve Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir.
• İlk turda bu çoğunluk sağlanmazsa, ikinci turda en çok oyu alan aday seçilir.

Madde 19 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
• Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,
• Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,
• Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kurulu’na, danışma kurullarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen toplantıları yönetmek,


Madde 20 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
• Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak, tüm dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını ve korunmasını sağlamak,
• Genel Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,
• Genel Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,
• Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,
• Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ın görev ve yetkilerini üstlenmek.

Madde 21 – GENEL MALİ SEKRETER:
• Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
• Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Genel Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.
• Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
• Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.
• Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
• Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onay ve kararına sunar.
• Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker. Genel Mali Sekreter’in yokluğunda Genel Başkan ve bir yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte, Genel Başkanın da yokluğunda iki yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte bankalardan para çekilir. Zorunlu giderleri karşılamak üzere sendika kasasında para bulundurulmasını sağlar.
• Sendikalar Kanununun 18. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlar ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapar. Genel Mali Sekreter çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 22 – GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:
• Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
• İşçilerin, üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetir, sendikanın üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkarır,
• Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar.
• Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile Merkez Genel Kuruluna ilişkin her türlü işlem ve yazışmaların yapılıp yürütülmesini sağlar,
• Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar.
• Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullarından rapor alır, sendikadan çekilmeler varsa nedenlerini araştırır.
• Örgütlenen işyerlerindeki işçilerle gerektiğinde bizzat toplantılar düzenleyerek örgütlenmenin faydalarını anlatır, örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlar.
• Ülke ve işkolundaki gelişmeleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapar.

SOSYAL İŞLER ÇALIŞMALARI
• Şubeler düzeyinde ve işyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar, programlar hazırlar, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular, uygulatır.
• Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, şubeler, işyeri temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ve dayanışmanın yöntemi konusunda önerilerini Genel Yönetim Kuruluna sunar, kararlaştırılanları uygular, uygulanmasını yönlendirir.
• Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar, programlar hazırlar, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular, yönlendirir, organize eder.
• Ülke ve bölgelerin çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda raporlar ve programlar hazırlar, hazırlatır, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular. Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur

Madde 23 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
• Eğitim programlarını hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.
• Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar.
• Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlar, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin eder.
• Sendikanın her türlü yayın işlerini planlar, hazırladığı programı Genel Yönetim Kuruluna sunar, onaylanan programı uygular.
• Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanmasını, dağıtımını planlar, örgütler.
• Sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar, Genel Yönetim Kurulunun onayı ile sendikanın tanıtımını yapar. Genel Eğitim Sekreteri çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 24 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
• Sendikanın İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalarını planlar ve onay için Merkez Yönetim Kurulu’na rapor sunar.
• Sendikayı İSG ile ilgili faaliyetlerde temsil eder.
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işkolu, işyerleri ve üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yaptırır ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmesini sağlar.
• Ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
• Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 25 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
• Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için hukuk çevreleri ve en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.
• Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırlar, hazırlatır ve girişimlerde bulunur.
• Sendikanın yapacağı toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplar ve Genel Yönetim Kurulu ile birlikte yöntemi saptar.
• Toplu iş sözleşmesi prosedürünün başından toplu iş sözleşmesinin yapılmasına kadar işleyiş ve yürütülmesinden sorumludur.
• Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur


Madde 26 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU
• Genel Denetim Kurulu, bu göreve aday olan Sendika üyeleri arasından Genel Kurul’ca en çok oyu alarak seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
• Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.
• Genel Denetim Kurulu en geç yılda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

Madde 27 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına ve Tüzüğe ve yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
• Tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
• Yeminli mali müşavir tarafından verilen raporların kendi denetimleriyle uygunluğunu kontrol etmek, uyuşmayan yerlerin düzeltilmesi için yeminli mali müşavirle toplantı yapmak,
• Her denetim sonunda Genel Yönetim Kurulu’na, dönem sonunda da Genel Kurul’a rapor vermek ve karar defterine yazmak,
• Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine şubeleri denetlemek,
• Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu, Genel Yönetim Kurulu Başkanlığına bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiili veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden alınması,
• Genel Yönetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden alınması kararında ısrar etmesi halinde Merkez Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilir. Görevden bu yolla el çektirilenlerin Merkez Genel Kurulunda görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.
• Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

Madde 28 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU
• Genel Disiplin Kurulu, bu göreve aday olan Sendika üyeleri arasından Genel Kurul’ca en çok oyu alarak seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
• Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
• Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Madde 29 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.
• Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olarak karar defterine yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.
• Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.
a) Uyarı
b) Kınama
c) Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,
d) Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.
• Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.
• Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz.
• Genel Disiplin Kurulu’nca verilen sürekli görevden almak kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

Madde 30 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU
• Şube genel kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görevli üyelerle birlikte, 500’den çok ise delegelerden oluşur.
• Delegelerle yapılacak olan şube genel kurulu, şubenin yönetim ve denetim kurullarında görevli üyelerden ve işyerlerinde çalışan;

1. 500-2000 üye için 100,
2. 2001 ve üzeri üye için 150 seçimle belirlenmiş delegeden oluşur.

• Şube genel kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu’nca şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kurulundan iki ay önce bildirilir ve delege seçimleri şube genel kurulundan en az bir ay önce tamamlanır.
• İşyerlerinde seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa, tama iblağ edilir. Ancak üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şube genel kurulunda en az bir delege ile temsil edilir.
• Şube genel kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve beş gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Herhangi bir nedenle işinden ayrılan sendika üyesi, ayrıldığı işyerinde yapılacak delege seçimine katılabilir.
• Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç altı ay içinde toplanır.

Madde 31 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
• Şube genel kurulu üç yılda bir toplanır. Toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Genel kurulun gündemi, yapılacağı yer ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının tarih, yer ve saati şube yönetim kurulunca saptanır.
• Şube Genel Kurulunun bildirimi, üyelere duyurulması, üyelere gönderilecek belgelere ilişkin yapılacak işlemler ile şube genel kurulu toplantı yeter ve karar sayıları tüzüğün 11. Maddesinde düzenlenmiştir.
• Şube genel kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye ya da delege listesi, çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce şube genel kurulunun yapılacağı yerin ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.
• Şube genel kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.
• Şube genel kurulu çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.
• Şube genel kurulu başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşur. Şube genel kurulunca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.
• Şube genel kurulu, gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar, çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.

Madde 32 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Gündemi onaylamak ya da değiştirmek,
• Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,
• Şube disiplin kurulu kararlarını onaylamak ya da kaldırmak,
• Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
• 6356 sayılı yasanın öngördüğü nitelikleri taşıyan delege ya da üyeler arasında gizli oy ve açık sayım ilkesiyle şube başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini, Genel Kurul delegelerini seçmek

Madde 33 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU
• Olağanüstü şube genel kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:
1. Şube yönetim ya da denetim kurulu kararı ile,
2. Şube genel kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile.
3. Olağanüstü şube genel kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.
4. Olağanüstü şube genel kurulu, gündemi ile bağlıdır.
5. Olağanüstü şube genel kuruluna çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
6. Olağanüstü şube genel kurulu, istem gününden başlayarak, en geç iki ay içinde toplanır.

Madde 34 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
• Şube yönetim kurulu, başkan beş üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
• Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.

Madde 35 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
• Şube yönetim kurulu ayda bir kez, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.
• Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması sekreterin görevidir.
• Şube yönetim kurulu, gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Madde 36 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• İlk toplantısında üyeleri arasından bir örgütlenme, bir eğitim ve bir mali sekreter seçmek,
• Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,
• Genel Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,
• Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,
• Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşüp Genel Yönetim Kurulu’na iletmek,
• Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
• Şube sınırları içinde çerçevesi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,
• Bölge içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,
• Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kurulu’na bildirmek,
• Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Genel Yönetim Kurulu’ndan istemek,
• Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,
• Şube harcamalarını bütçe disiplini içinde yapmak ve belgelerini zamanında genel merkeze göndermek,
• Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

Madde 37- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI
1- Şube Başkanı:
a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak şubeyi temsil etmek,
b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,
d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,
f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,
g) Genel Yönetim Kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
h) Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere 2.500 TL’ ye kadar harcama yapmak.

2 – Şube Sekreteri:
a) Şube görev ve yetki sınırları dahilindeki işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,
b) Şube yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce şube yönetim kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak, c) Şube yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması için şube görevlileri arasında eşgüdüm sağlamak, d) Şube personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,
e) Yokluğunda şube başkanının görev ve yetkilerini üstlenmek.
3 – Şube Mali Sekreteri:
a) Mali konularla ilgili şube evraklarının düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlar,
b) Sendika aidatlarının tahsiline yardımcı olur,
c) Şubenin mali işlerinde ana tüzüğe aykırı bir durum saptarsa, Genel Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili organlara durumu derhal bildirmekle görevlidir. Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4 – Şube Örgütlenme Sekreteri:
a) Şubenin faaliyet alanına giren bölgedeki sendikasız işyerlerinde çalışan işçilerin örgütlenmesi ve örgütlü bulunulan işyerlerindeki örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak, şube bünyesinde üyeliklerle ilgili arşiv düzenlemek, bölgedeki sendikalı ve sendikasız işyerlerini saptamak ve Şube Yönetim Kuruluna rapor vermekle görevlidir,
b) Kararlaştırılan çalışmaları uygular,
c) Bölgedeki çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda Şube Yönetim Kuruluna raporlar hazırlar,
d) İşyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yönlendirir, Genel Merkez İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği birimi ile ilişkiye geçerek çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar,
e) Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, işyeri temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ve dayanışmanın yöntemini tespit eder, uygular, yönlendirir,
f) İşyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar,
g) Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar, yönlendirir, organize eder,
h) Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

5- Şube Eğitim Sekreteri:
a) Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin sendikanın amaçları doğrultusunda daha aktif çaba harcamalarını sağlamaya yönelik mesleki, sosyal ve kültürel eğitim programlarıyla kurs, konferans, panel, seminer gibi etkinlik önerileri hazırlayarak Şube Yönetim Kurulunun onayına sunar,
b) Şube Yönetim Kurulunca kabul edilenleri uygular. Genel Merkez Eğitim Dairesinin eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olur,
c) Şubeye bağlı işyerlerinde bulunan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarındaki" işçi temsilcilerinin eğitilmesi, bu kurulların etkin biçimde çalıştırılmasını sağlar,
d) Sendika yayın organının sendika amaçlarına uygun ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye çıkarılması için şube bünyesindeki çalışmaları yürütür, yönlendirir,
e) Sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayınları organize eder, üyelere ulaştırır,
f) Şubenin her türlü yayın işlerini planlar, hazırladığı programı Şube Yönetim Kuruluna sunar, Genel Yönetim Kurulunca da onaylanan programı uygular,
g) Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanması ve planlı dağıtımı için çalışmalar yapar, örgütler,
h) Şubenin ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar, Şube ve Genel Yönetim Kurulunun onaylayacağı programlarla sendikanın tanıtımını yapar,
Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 38 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU
• Şube denetim kurulu, şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
• Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

Madde 39 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
• Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunmak,
• Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve Genel Yönetim Kurulu’na rapor vermek,
• Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,
• Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

Madde 40 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
• Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
• Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.
• Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağırılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.
• Şube disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

Madde 41 – ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
• Şube disiplin kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.
• Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.
• Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

Madde 42 – SENDİKA BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
1) Sendika bölge temsilcilikleri;
a) Sendika şubesinin oluşumuna kadar geçecek süre içinde belirlenen bölgede Sendikanın temsilini gerçekleştirmek amacıyla,
b) Uzaklık ve ulaşım zorluklarının yanı sıra özgül koşulların varlığına dayalı olarak, Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla Sendika Bölge Temsilciliği açılır ve yine gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla kapatılır.
c) Açılması kararlaştırılan bölge temsilciliğine sendikal ilkelere bağlı ve yasal koşullara uygun bir bölge temsilcisi atanır.
d) Bölge temsilciliğinin bulunduğu bölgede sendika şubesinin açılmasıyla Bölge temsilciliği (b) fıkrasındaki öznel koşulların dışında Genel Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılır.
e) Bölge temsilcileri, Sendikayı temsil süresince şubelerle eşdeğer görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

MADDE 43 – GENEL DELEGE MECLİSİ
• Genel Delege Meclisi Genel Kurul Delegelerinden oluşur.
• Senede 1 defa Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Genel veya Bölgesel olarak toplanır.
• Toplantıya Genel Yönetim Kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.
• Sendikanın 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır.Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.
• Bir yıl içinde 3 toplantıya katılmayan veya görevlerini aksatan yönetici var ise bağlı bulunduğu meclisin 1/5 inin yazılı istemi görevden geri çağırılma uyarı oylaması yapılır. Oylamada delegelerin salt çoğunluğu; Genel başkan için ise 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlandığı takdirde yöneticinin geri çağırması yönünde olursa ilk uyarı geçerli olur. Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantıda tekrar gerçekleşirse, o yönetici Merkez Genel Kurulunda aday olurken vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.

Madde 44 – BAŞKANLAR KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU
• Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Disiplin ve Denetim Kurulu başkanları ile şube başkanlarından oluşur.
• Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile şubelerin yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
• Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan’ın yönetiminde ve Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Madde 45 – GENEL TEMSİLCİLER KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER MECLİSİ
• Genel Temsilciler Kurulu; Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, şubelerin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri baş temsilcilerinden oluşur.
• Genişletilmiş Temsilciler Meclisi; Genel Temsilciler Kurulu üyelerine ek olarak işyeri temsilcileri, işyeri konseyi temsilcilerinden oluşur.
• Genel Temsilciler Kurulu ve Genişletilmiş Temsilciler Meclisi, Genel Başkan’ın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Madde 46 – ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU
• Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde, şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile işyeri baş temsilcileri, işyeri temsilcileri ve her işyerinden en az 1 en çok 5 işyeri konseyi temsilcisinden oluşur.
• Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Madde 47 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ VE İŞYERİ KONSEYİ
• İşyeri birim komiteleri, işyerlerinde birimler esasına göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin yasalardan ve Tüzük’ ten kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.
• Birim komite üyeleri, birimde çalışan üyelerin 1/5 inden az olamaz. İşyerinin özelliğine ve üyelerin katılım isteğine bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla olabilir.
• İşyeri Konseyleri, işyerindeki işyeri baş temsilci, temsilci ve işyeri birim komite üyelerinden oluşur.
• Gerekli hallerde birden fazla işyerinin baş temsilci, temsilci ve işyeri birim komitelerinin katılımıyla işyeri konseyi toplanabilir.
• İşyeri birim komite ve işyeri konseyi çalışmalarının yöntem ve biçimi Genel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 48 – UZMANLIK DAİRELERİ
• Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir.
a. Örgütlenme
b. Toplu sözleşme
c. Eğitim ve araştırma
d. Mali işler
e. Basın-yayın ve halkla ilişkiler
f. Hukuk
g. Dış ilişkiler
h. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
i. Çevre sorunları
j. Kadın işçilerin sorunları
k. Genç işçilerin sorunları
l. Mevsimlik işçilerin sorunları

2) Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.
• Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

Bölüm 3
GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 49 – GELİRLER
1) Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üyelik aidatı, b) Dayanışma aidatı,
c) Onur üyelerinin aidatı,
d) Faaliyetlerden sağlayacağı gelirler,
e) Malvarlığının devir, temlik ve satışından doğan gelirler,
f) Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

MADDE 64 – ÜYELİK AİDATI
• Üye aidat tutarı, üyenin bir günlük bürüt ücretinin yarısından fazla olamaz. Dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatı kadardır.
• Üye aidat tutarı, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde; işyeri konseyi önerisi üzerine genel yönetim kurulu kararı ile belirlenir.


Madde 50 – GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ
• Sendikanın gelirleri bankalarda açılan hesaplara yatırılır. Kasada 10.000 TL’den fazla para bulundurulamaz.
• Sendika şubesinin örgütlendiği iş yerlerinde yapılan toplu iş sözleşmesi vesilesiyle elde edilen üyelik ve dayanışma aidatlarından elde edilen gelirin en az %15’nin kullanımı için ilgili sendika şubesine aktarılması zorunludur.
• Sendika adına para çekmek biri birinci derece imza yetkisi bulunan bir Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile olanaklıdır.
• Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanı’na aittir. Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derecede imza yetkisine sahiptirler.

Madde 51 – GİDERLER
• Harcamalar, Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
• Genel Kurul, Sendika nakit gelirlerinin yüzde 5’ini aşmamak üzere sosyal amaçlı harcanmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilebilir.
• Genel Yönetim Kurulu kararıyla ve üyelik şartı aranmaksızın, Sendika nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapılabilir.

Madde 52- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE ÖDENEKELRİ
• Sendikada ücretle çalışan yöneticilere ödenecek ücret; en yüksek ücretle çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez ve yan ödemeler bütçe ile belirlenir.
• Sendika yöneticilerinin görevlerinin sonra ermesi durumunda, kendilerine ya da yasal mirasçılarına, seçilmiş oldukları ilk genel kurul tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, hizmetlerinin sona ereceği tarihe kadar geçen her tam bir yıl için kendilerine ödenen aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün hakların da göz önünde tutulması suretiyle çalışılmış her hizmet yılı için 1.5 (bir buçuk) aylık tutarında hizmet ödeneği verilir.

Bölüm 4
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 53- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR
• Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur:
a) Üye kayıt ve üyeli sona erme listeleri,
b) Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri,
c) Aidat kayıtları, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
d) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,
e) Zimmet defteri,
f) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,
• Sendikanın tutacağı zorunlu defterler ile kayıtlar, bunların onaylanması ilgili kurullar ve diğer işlemlere ilişkin düzenlemeler 6356 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Madde 54 –ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ
• BTO-SEN ulusal düzeyde, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi,


Madde 55 – SENDİKANIN KURUCULARI Sendikanın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.


Madde 56 – YÜRÜRLÜK 19.03.2023 tarihinde toplanan 3. Olağan Genel Kurul’da düzenlenen Tüzük, aynı Genel Kurul’da onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur