SARI SENDİKALAR HAKKINDA BAŞKANDAN AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

Değerli emekçi kardeşlerim, Türkiye özellikle son on yıldan bu yana işçi ve emekçilerin hak ve çıkarları için mücadele eden temel örgütleme faaliyetleri çeşitli yollarla engellemeye çalışan üyeleri sık sık baskı ve tehditlerle karşılaşan ve sürekli itibarsızlaştırmaya çalışan az sayıda mücadeleci sendika kaldı.

Siyasi iktidarı ve onun siyasal uzantılarının yıllardır yıpratamadığı devletten ve sermayeden bağımsız hareket edebilen Birleşik Tarım Orman İşçileri ve onun gibi birçok sendikaların da örgütlenme yaptığı yerlerde işçiler tehdit edilerek ya sürgüne gidiliyor ya da işten atılıyor. İş de tam da bu arada sarı sendikalar devreye giriyor ve Türkiye’de emek hareketinin ve sendikal mücadelenin gelişme olanaklarının artmasına paralel olarak hükümet ya da patron destekli sarı sendikaların sayısının ve etkisinin giderek artması bir çelişki olarak görülebilir. Ancak durumun yıllardır sendikaların tepesine çöreklenen bürokratik sendikal anlayışın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bu durumda o zaman sendikaları tasfiye edilmesi gereken birer hedef haline getiriyor. Bu durum sendikaları sadece güç bakımından değil yarattığı etki ve itibar bakımından da köşeye sıkıştırırken diyalogcu ve işbirlikçi özellikleri ile öne çıkan sarı sendikaların gerçek sahipleri tarafından gerçek bir sınıf örgüt haline getirilmedikçe ileriye doğru somut adımlar atmanın hiç kolay olmayacağı çok açıktır. Günümüze kadar gelmiş olan sarı sendikacılık iki madde halinde karşımıza çıkmaktadır.

1-İşveren yararına çalışan sendikalar

2-İşverenin kendi yararlarını korumak amacıyla el altında kendi adamlarına kurdurduğu sendikalardır

Geçmişten günümüze intikal eden işverenlerin lehine hareket eden ve işçilerin çıkarlarını gözetmeyen sendikaları nitelendirmek için kurulan ve 1899 yılında Fransa’da gerçek işçi sendikaları ile savaşmak için kurulan sendikalar adlandırılmışlardır. Bugün de günümüz de bunlarla mücadele etmemiz çalışan işçinin gerçek emeğinin hakkını alması için yaptığımız mücadelede karşımızda bulunanlara açıkça sarı sendika diyoruz.

Oysa bizim sendikamızın kuruluş amacı çalışan üyesine yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamaya elverişli adil bir ücretin savunuculuğunu üstlenmeye işçilerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak ve yaşam standartlarını artırmak yolunda sosyalleşme adımlarını doğru atmak gerekmektedir. Çalışanların beden ruh sağlığını koruyacak gelişmeleri sağlayacak ve işçilerin hakları bakımından istismarı önleyecek önlemleri almaktır. Ormanla ilgili olan bazı işletmelerde bulunan böcek laboratuvarların yangın ekip binaları ile iç içe olduğu yerler ve çaresizce orada hiç korumasız çalışan orman işçilerinin bu durumları işveren veya işveren vekilleri ile görüşülerek bu mağduriyetleri de ortadan kaldırmak çalışmayı toplumun en üst değerlerinden biri haline getirmek ve ulusal geliri yükseltmek işçilerin ulusal gelirden adil bir pay almasını sağlamaktır. Nitelikli verimli bir iş gücü yaratmak birey olarak işçinin kendine güvenini artırmak bütün bunların yanı sıra özellikle bütün işçi sendikalarının işçilerin mesleki ve teknik niteliklerinin işçinin yaptığı işe göre değerlendirilerek mesleki eğitimde işçilerde yapacakları işlere özendirmek gerekmektedir.

Değerli orman işçisi arkadaşlarım bizim tek yapmak istediğimiz emek gücünün sömürüsünü ortadan kaldırmak bunun içinde her fırsatta örgütlenmenin yani örgütlü sınıfın daha güçlü daha dik olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. İşverene baş eğmeyen hiçbir bir siyasi gücün önünde secde etmeyen her zaman haklı olduğunda sinmeyen yılmayan bir işçi sınıfını temsil etmeye onlara her fırsatta sendikalı olmanın yararlarını anlatarak devam etmeye çalışıyoruz. Sömürüsüz bir ülkede yaşaması işçilere bu bilinci kazandırmak çaba sarf etmek ve üyeleri tarafından yönetilen demokratik işçi sınıfı örgütünden bahsediyoruz. Yeni kurulmuş olan Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası tamamen gücünü üyelerinden alan ve sendikasında başka güçlerin egemen olmasına müsaade etmeyecek bilinçli bir toplum olduğunu daha önceki yıllarda ki tecrübelerime dayanarak belirtmekten haz duyuyorum.

Değerli arkadaşlarım, gelişen ülkemizde kadınlara verilen önemi öne çıkarmak için bayan arkadaşlarımızın da genelde ve yerelde sendikamızda görev almalarını bir kez daha vurguluyorum. Buyursunlar sendikamızın her kademesinde yer almaları, komitelere katılmalarından mutlu oluruz. Çalışan kesimin dinine, diline, ırkına, mezhebine ve cinsiyetine bakmadan hizmet alanında aramıza katılıp bu hizmet yarışında herkesin olmasını özellikle arzu ediyorum.

 

 

                                               BİRLEŞİK TARIM ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                     GENEL BAŞKANI

                                                                        AYVAZ ŞEKER